Regulamin Klubu

§ 1 RODZAJ ORGANIZOWANYCH IMPREZ, GODZINY OTWARCIA DWORCA TATRZAŃSKIEGO, OPŁATY ZA WSTĘP I REZERWACJĘ

Dworzec Tatrzański (dalej DT) organizuje imprezy zamknięte.

Dworzec Tatrzański czynny jest od godz. 13.00. w piątki, soboty, niedziele i poniedziałki

Godzina zamknięcia Dworca Tatrzańskiego ustalana jest przez Kierownictwo stosownie do okoliczności.

Wstęp do Dworca Tatrzańskiego odbywa się na podstawie ważnej, płatnej lub bezpłatnej wejściówki będącej jednocześnie zaproszeniem na imprezę zamkniętą.

Opłata za wejście do Dworca Tatrzańskiego i rezerwacje pobierana jest w gotówce, jej wysokość nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku wychodzenia z DT.

Opłata za wejście do Dworca Tatrzańskiego pobierana jest przez selekcję lokalu.

Rezerwacja loży i stolika jest bezpłatna jednak zobowiązuje do wykupienia ustalonej wczesniej ilości produktów w barze

Zarezerwowane loże są do dyspozycji gości do godz. 22.00. W sytuacji kiedy goście nie przyjdą do godz. 22.15 oraz nie ustalą z obsługą innej godziny przyjścia do Dworca Tatrzańskiego rezerwacja przepada.

W przypadku rezerwacji loży lub stolika przez portal facebook lub stronę www.dworzectatrzanski.pl rezerwację ustala się za przyjętą w momencie potwierdzenia telefonicznego przez obsługę lokalu. Numer telefonu: 531- 469-904

§ 2 OSOBY UPRAWNIONE DO WSTĘPU DO DWORCA TATRZAŃSKIEGO

Prawo wstępu do Dworca Tatrzańskiego mają:

Osoby powyżej 21-go roku życia, posiadające dowód tożsamości potwierdzający wiek.

W uzasadnionych przypadkach obsługa Dworca Tatrzańskiego może poprosić gości o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym wiek;

Osoby posiadające imienne Karty Klubowe;

Przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający dokument potwierdzający pracę lub współpracę z mediami;

Przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z kierownictwem DT.

Obsługa Dworca Tatrzańskiego może odmówić wstępu do Klubu każdej osobie bez podania przyczyny.

ZAKAZ WSTĘPU będzie stosowany szczególnie w stosunku do:

 • Osób w wieku szkolnym i licealnym, także w sytuacjach gdy będą przebywały w towarzystwie osób w wieku powyżej 21 lat i będą z tymi osobami spokrewnione;
 • Osób zachowujących się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
 • Osób niestosownie ubranych; (obowiazuje strój elegancki, nie sportowy)
 • Osób agresywnych w wyglądzie i zachowaniu, których obecność może stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych osób przebywających w DT;
 • Osób nietrzeźwych w stopniu znacznym;
 • Osób pod wpływem działania narkotyków lub substancji odurzających.
§ 3 KARTA KLUBOWA

Pierwszeństwo wstępu do Dworca Tatrzańskiego mają osoby posiadające Kartę Klubową.

Karta Klubowa uprawnia do bezpłatnego wejścia do Dworca Tatrzańskiego właścicielowi Karty Klubowej wraz z dwoma osoba mitowarzyszącymi na wybrane imprezy. Nie dotyczy to niektórych z organizowanych w DT koncertów i innych imprez o charakterze tanecznym.

Selekcjoner może odmówić właścicielowi Karty Klubowej wstępu do DT w sytuacji wymienionej w § 2 pkt 3.

Karta Klubowa jest imienna i nie może być przekazywana osobie trzeciej.

§4 UPRAWNIENIA GOŚCIA DWORCA TATRZAŃSKIEGO

Gość ma prawo odmówić zapłaty za zamówiony towar, jeśli paragon nie został wydany lub nie zgadza się z towarem wydanym.

Gość DT wyraża zgodę na wykonywanie i rozpowszechnianie filmów i zdjęć fotograficznych z jego udziałem.

§ 5 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Osoby przebywające w Dworcu Tatrzańskim są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający swojemu bezpieczeństwu oraz innych osób.

Osoby przebywające w Dworcu Tatrzańskim są zobowiązane do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych, obsługi, w szczególności w sytuacjach zagrożenia przeciwpożarowego.

Osobom wchodzącym do Dworca Tatrzańskiego i przebywającym w nim

ZABRANIA SIĘ:

 • wnoszenia do DT napojów alkoholowych i bezalkoholowych;
 • wnoszenia do DT środków odurzających
 • posiadania i wnoszenia do DT materiałów wybuchowych;
 • ostrych narzędzi i innych przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób w DT;
 • wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, które są przeznaczone tylko dla osób pracujących w DT;
 • dokonywania jakichkolwiek zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji i reklamy oraz zbiórek pieniężnych;
 • wykonywania zdjęć osobom przebywającym w DT bez ich zgody;
 • rzucania jakimikolwiek przedmiotami;
 • spożywania napojów alkoholowych lub wychodzenia z napojami na zewnątrz DT;
 • niszczenia mienia

Obsługa zastrzega sobie prawo usuwania szklanek i butelek pozostawionych na konsoli, lub w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.

Obsługa DT może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

Osoby nie przestrzegające powyższych zakazów i nie stosujące się do poleceń obsługi zostaną niezwłocznie usunięte z terenu DT i przekazane Policji.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I KARNA

Za zniszczenia wyposażenia DT osoby, które się tego dopuściły ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.

Każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie Policji. Jednocześnie w przypadku tych osób będzie miał zastosowanie zakaz wstępu do DT.

Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi odpowiedzialność karna (art. 21 ust 2, Ustawy z dnia 22.08.2002r.)

Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga kierownictwo DT.

DT nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobie w godzinach otwarcia DT, w tym na terenie przyległym do DT.

Skargi i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej

Regulamin został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na ogólnodostępnej, stronie internetowej www.dworzectatrzanski.pl oraz portal www.facebook.com/dworzectatrzanski.pl