Regulamin sklepu

 • 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Dworzec Tatrzański działający pod adresem http://www.dworzectatrzanski.pl, stanowi internetową platformę sprzedażową prowadzoną przez firmę Perspektywa, ul. Wilcza 18/17, 00-532 Warszawa, o numerze NIP: 5262531497 i numerze REGON: 017352562, zwaną w niniejszym regulaminie „Perspektywa”.
 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1. Administrator – oznacza Perspektywa, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach służących do przeglądania sieci internetowej.
  2. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www. dworzectatrzanski.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oraz usług oferowanych przez Perspektywa;
  3. Klient (zwany też Konsumentem) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
  4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  5. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Perspektywa skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta lub w przypadku usług date jej realizacji;
  6. Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Perspektywa, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Dworca Tatrzańskiego oraz o promocjach;
  7. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
  8. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
  9. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
  10. Dworzec Tatrzański – tradycyjny punkt sprzedaży detalicznej zlokalizowany w Zakopanem przy ulicy Krupówki 12.
  11. Uruchomienie linku– naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.
 • 2. Rejestracja i logowanie

 1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Interentowym jest dokonanie rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://www.dworzectatrzanski.pl/sklep wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Perspektywa danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych firmie, o której mowa w § 10 ust. 4.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.
 5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 Perspektywa prześle na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.
 6. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu oraz hasła.
 7. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie datę urodzenia i numer telefonu.
 8. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
 9. W zakładce „Moje dane” klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.
 • 3 Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.dworzectatrzanski.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produktu lub usługi, którymi jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
  1. zamawiany towar bądź usługę wraz z datą jej realizacji;
  2. Informacje niezbędne do realizacji usługi (m.in. ilość osób dla których przeznaczona jest usługa)
  3. dodatkowe informację na temat usługi lub produktu wybrane z formularza “Opcje dodatkowe” lub “Dodatki”;
  4. adres, na jaki ma być dostarczony towar;
  5. sposób dostawy;
  6. sposób płatności.
 3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego
 4. pod polem „Złóż zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Perspektywa umowy kupna-sprzedaży produktów lub usług objętych zamówieniem.
 5. Na adres email wskazany podczas rejestracji Perspektywa wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.
 6. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów w oddziale firmy przy ul. Krupówki 12, Zakopane 34-500.
 • 4. Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.dworzectatrzanski.pl i oferuje towary oraz usługi znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.dworzectatrzanski.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).
 5. Perspektywa zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. Ceny towarów oraz usług obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej http://www.dworzectatrzanski.pl. W przypadku dokonywania zakupów w Dworcu Tatrzańskim obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w Dworcu Tatrzańskim.
 • 5. Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
  1. przelewem elektronicznym;
  2. zwykłym przelewem na rachunek bankowy.
  3. za pomocą karty płatniczej
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem payu.pl.
 1. W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 5 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL (Express) Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem http://www.dworzectatrzanski.pl/dostawy.html.
 4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem Perspektywa za pośrednictwem poczty elektronicznej:[email protected] w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.
 • 6. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta lub realizację usługi w wybranym przez klienta terminie w Dworcu Tatrzańskim.
 2. Zamówienia produktów będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu. Zamówienia usługi będą realizowane w wybranym przez klienta terminie w Dworcu Tatrzańskim.
 3. Zamówienie produktu zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 4. Jeżeli Perspektywa nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 • 7. Warunki reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres oddziału firmy Perspektywa, ul. Krupówki 12, Zakopane 34-500.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Perspektywa reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: www.dworzectatrzanski.pl/zgloszenie.pdf.
 3. Perspektywa rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi o sposobie dalszego postępowania.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Perspektywa naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • 8. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym. Rezygnacji można dokonać z całości lub części zamówionych towarów.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest sporządzić i przesłać do Perspektywa, na adres oddziału firmy Perspektywa, ul. Krupówki 12, Zakopane 34-500 stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: http://www.dworzectatrzanski.pl/zwrot.pdf
 3. Udostępnienie przez Perspektywa wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 2, w żaden sposób nie zobowiązuje Klienta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Klient może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Dla zachowania 10 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres oddziału firmy Perspektywa, ul. Krupówki 12, Zakopane 34-500
 6. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
 7. Towar powinien być zwrócony w niezmienionym stanie wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
 8. Koszt odesłania towaru ponosi Klient. Sklep internetowy nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.
 9. Sklep internetowy dokonuje zwrotu na wskazane konto bankowe w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru.
 10. W przypadku uszkodzenia z winy użytkownika, wszelkie koszty wymienionych powyżej procedur pokrywa w całości Klient.
 • 9. Newsletter Sklepu Internetowego

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Perspektywa korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się z Perspektywa.
 • 10. Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Administratorem zbioru danych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)), w którym przetwarzane są dane osobowe kupującego jest Perspektywa, ul. Wilcza 18/17, 00-532 Warszawa.
 • 11. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.
 3. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Perspektywa oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 5. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Perspektywa w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 6. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 10.06.2015 r.
 8. Niniejszy regulamin dostępny jest w oddziale Perspektywa, a także pod adresem: http://www.dworzectatrzanski.pl/pages/info/regulamin-bmw.